ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖

ក្រុមហ៊ុនសួយយ៉ាងហ្គេនហ្សុនណលទិកខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន៖

លេខ ៤២ ផ្លូវស៊ីស៊ីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចខាងជើងតំបន់ស៊ីហ្គីងទីក្រុងស៊ូឈីនខេត្តជាំងស៊ូ

ទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន៖

៨៦-៥០២៧-៨៣០៨៣០០០

ទូរស័ព្ទលក់៖

៨៦-៥០២៧-៨៧៨៦០០០០

អ៊ីមែល៖